ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ซอฟต์แวร์
หมายเหตุ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ทรู) ได้พัฒนาโปรแกรมสำหรับช่วยเหลือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบ Dial-Up 56K ให้สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานได้ด้วยตนเอง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ซอฟต์แวร์”) ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะใช้ซอฟต์แวร์นี้จะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.
ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ทรูให้ใช้ซอฟต์แวร์นี้เฉพาะเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้บริการให้สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นในการใช้
อินเทอร์เน็ตแบบ Dial-Up 56K โดยไม่มีค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายใดๆ
2.
ผู้ใช้บริการสามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้โดยการดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ www.truecorp.co.th หรือ www.trueinternet.co.th ไปใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ
3.
ผู้ใช้บริการจะใช้ซอฟต์แวร์นี้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ 1. เท่านั้น
4.
ผู้ใช้บริการจะไม่ทำซ้ำ ทำสำเนา ลอกเลียนส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของซอฟต์แวร์ แก้ไข ดัดแปลง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาในซอฟต์แวร์ของทรู
5.
ผู้ใช้บริการจะไม่เผยแพร่ หรือจำหน่าย หรือโอนสิทธิในซอฟต์แวร์ หรือกระทำการใดๆ ด้วยตนเองหรือร่วมกับบุคคลใดนำซอฟต์แวร์นี้ไปใช้ในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 1. หรือผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
6.
ทรูไม่รับรองว่าซอฟต์แวร์นี้ จะไม่มีความชำรุดบกพร่อง (Bug) หรือสมประโยชน์การใช้ของผู้ใช้บริการ และทรูไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อผู้ใช้บริการอันเนื่องมาจากการใช้ซอฟต์แวร์นี้
7.
ทรูสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 
ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
 
ไม่ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
 
 

2007 © True Internet Co., Ltd. All rights reserved.